VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

 

 

 

ASIA: LISÄKIRJOITUS LIITTYEN 25.4.2000 PÄIVÄTTYYN VALITUKSEEN KOSKIEN UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 23.3.2000 ANTAMAA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖSTÄ NO YS 209 NK. MYLLYPURON ENTISEN KAATOPAIKAN PUHDISTAMISESTA KOSKEVASSA ASIASSA (Dnro 0199Y0144-111)

 

 

LUVAN HAKIJA

 

 

           Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

           PL 164, 00131 HELSINKI

 

 

LISÄKIRJOITUKSEN ANTAJA / VALITTAJA

 

 

           Lindström, Hilkka, Helsinki

           Alakiventie 8 B 39

           00920 HELSINKI

(Asunto Oy Alakiventie 8:n osakkeiden nrot 66961-69290 omistaja)

 

(Huom! Kirjoituksen antajana on ainoastaan Hilkka Lindström, koska Helsingin kaupunki on saatuaan osake-enemmistön As Oy Alakiventie 8:ssa, valinnut hallitukseen enemmistöksi omia virkamiehiään, jotka ovat irtisanoneet toimeksiannon allekirjoittaneen asiamiehen kanssa. Päätös, jota muut As Oy:n osakkaat ovat pitäneet asunto-osakeyhtiölain jääviyssäännökset huomioiden mitättömänä, on käsitelty myös yhtiökokouksessa, jonka päätös ei ole lainvoimainen, ja jonka pätevyys saatettaneen tuomioistuimen tutkittavaksi.)

 

ASIAMIES

 

 

Ulla-Riitta Harju

           asianajaja, varatuomari, Helsinki

Prosessiosoite: Aatsto Ulla-Riitta Harju Oy, PL 951, 00101 HELSINKI, puh. (09) 5860 510, fax (09) 5860 5118

 

 

LISÄKIRJOITUS:


 

Uudistaen kaikki valituksessa, vastineessa sekä aiemmassa lisäkirjoituksessa esitetyt vaatimukset sekä niiden perustelut totean vielä seuraavaa:

 

Luvan hakija Helsingin kaupunki on 1.1.2000 kumotun vanhan rakennuslain mukaisen purkuilmoituksen Helsingin kaupungille annettuaan ryhtynyt purkamaan Alakiventie 6:ssa sijaitsevia asuinrakennuksia.

 

Nyt purkutöiden yhteydessä on ilmennyt, että rakennuksen elementtisaumoissa on käytetty sekä PcP:tä että lyijyä sisältäviä saumausaineita, joten mainitut saumat ovat kokonaisuudessaan ongelmajätettä.

 

Lisäksi, koska mainitut tutkimustulokset ilmenivät vasta töiden aloittamisen jälkeen, on ongelmajäte jo sekoittunut muuhun rakennusjätteeseen.

 

Lisäksi purkutyön yhteydessä luvan hakija on ryhtynyt poistamaan Alakiventie 6:ssa sijaitsevia puita ja istutuksia sekä siten ryhtynyt tosiasiassa maankaivuutöihin, vaikka aivan vieressä sijaitsevassa Alakiventie 8:ssa edelleen asutaan.

 

On selvää, että em. purkutyöt aiheuttavat kohtuutonta haittaa viereisen talon asukkaille. Lisäksi maansiirtotöiden aloittaminen on selkeästi ympäristöluvan lupaehtojen vastaista.

 

Lisäksi, ottaen huomioon sen, että valittaja on esittänyt vaatimuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimittamisesta, on Vaasan hallinto-oikeuden turvattava se, ettei sellaisiin toimenpiteisiin ryhdytä, jotka saattaisivat de facto aiheuttaa sen, että arviointimenettelyä ei enää voida toimittaa.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tärkeyttä edelleen lisää em. havainto, joka on selkeästi seurauksena asioiden huonosta valmistelusta hakijan toimesta ja on omiaan aiheuttamaan haittaa ympäristön asukkaille. Ottaen huomioon hankkeen laajat vaikutukset alueen asukkaiden asumiseen, tulisi arviointimenettely suorittaa ennakollisesti - eikä siten että ympäristövaikutukset ilmenevät yllätyksenä hankkeen edetessä.

 

Siten vaadin, että Vaasan hallinto-oikeus ympäristömenettelylain 15.1 §:n nojalla kieltää kaikki ympäristöluvan täytäntöönpanotoimet, ennen kuin asia on sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn että itse pääasiakysymyksen osalta ratkaistu.

 

Edelleen vaadin aiemmin esitetyillä perusteilla, että valittajan oikeudenkäyntikulut korvataan myös tämän lisäkirjelmän osalta 1.098 markalla (sis. Alv 198 mk) laillisine korkoineen.

 

 

 


 

Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2001

 

 

 

           Ulla-Riitta Harju

           asianajaja, varatuomari, Helsinki

           Hilkka Lindströmin asiamiehenä