Helsingin Myllypuron purkuohjelmaan yksi kerrostalo lisää

Myrkkyihin ei voi koskea kuin kauko-ohjattavalla robotilla
Helsingin Myllypuron
entisellä kaatopaikka-
alueelta jo kerran asuin-
kelvolliseksi luokiteltu
kerrostalo   joudutaan
purkamaan.
Maapohja talon alla
on niin myrkyllistä, että
sen kunnostaminen olisi
turvallista vain kauko-
ohjattavalla robotilla.
Helsingin rakennusvi-
raston mielestä Alaki-
ventie 4 D pitää purkaa,
koska kunnostamisoh-
jelma tulisi kalliimmaksi
kuin vastaavien asunto-
jen uushankinta-arvo.
Rakennuksen pohjati-
loissa ei voi asiantunti-
joiden mukaan työsken-
nellä turvallisesti edes
suojavarusteissa.
Kaupungin vuokrata-
lona toimineessa kerros-
talossa ei ole asuttu enää
pariin vuoteen. Talossa
on 21 asuntoa.

Kunnostamisen hinta
2000 euroa neliöltä
Maaperän puhdista-
minen, talon alustan ja
sisätilojen kunnostami-
nen tulisi maksamaan
rakennusviraston arvion
mukaan noin 2 000 eu-
roa neliöltä.
Ympäristöhaittojen li-
säksi kerrostalon purka-
minen katsotaan myös
kustannussyistä järke-
vämmäksi kuin sen kun-
nostaminen.
Myllypuron kaatopai-
kan     saastuttamalta
asuinalueelta on purettu
jo neljä kerrostaloa ja
yksi päiväkoti.
Rakennusviraston
suunnitelman mukaan
Alakiventie 8:n neljän
kerrostalon purkaminen
aloitetaan helmikuussa.

Nyt Helsingin kau-
punginhallitukselle esi-
tetään, että myös Alaki-
ventie 4 D-rakennus pu-
rettaisiin muiden kerros-
talojen kanssa samalla
aikataululla ensi kesään
mennessä.

"Työ olisi erittäin
vaarallista"

Lisätutkimuksissa
ilmeni, että myrkkytilan-
ne on paljon huonompi
kuin alustavissa tutki-
muksissa ilmeni, sanoo
projektinjohtaja Veli Ar-
minen rakennusvirastos-
ta.
Rakennuksen alta tut-
kitun parin, kolmen met-
rin paksuisen jätetäytön
haitta-ainepitoisuudet
ovat Armisen mukaan
huomattavan korkeita.
Talon alustatiloissa
ei voi työskennellä tur-
vallisesti edes suojava-
rusteita käyttäen.
Turvallisuussyistä
pitäisi käyttää kauko-
ohjattavaa robottikalus-
toa.
Arminen sanoo, että
tällainen kunnostustyö
olisi äärimmäisen kallis-
ta ja hidasta, eikä siitä
ole tässä yhteydessä ai-
kaisempaa kokemusta.
Lisäksi työ olisi erit-
täin vaarallista myrkky-
jen ja sortumavaaran ta-
kia.
Niinpä   päätimme
yhdessä   ulkopuolisen
konsultin kanssa esittää
talon purkamista kun-
nostamisvaihtoehdon si-
jaan, summaa Arminen.


JORMA J. MATTILA
jorma.mattila@iltalehti.fi