(Linkit viittaavat toimittajan kommentteihin)
LAUSUNTO
1.11.2001    Dnro     304/07/2001
Helsingin kaupungin
Kiinteistövirasto
PL 220
00099 Helsingin kaupunki
 
Viite Helsingin kaupungin kiinteistöviraston
lausuntopyynnön (1.6.2001) täydennys
 

Vastauksena Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 1.6.2001 päivättyyn lausuntopyyntöön ja lausunnon täydennyspyyntöön Myllypurossa tehdyistä selvityksistä Kansanterveyslaitos toteaa seuraavaa:

Eräät alueen asukkaat ovat pyytäneet ulkopuolista arviota yo. tutkimuksista. Lausuntopyynnön liitteenä on kopio asukkaiden vaatimuksesta, päivätty 1.3.200 1. Vaatimuspaperissa esitetty kritiikki kohdistuu pääosin syöpäselvitykseen (Ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2000) sekä selvitykseen tehdystä terveystarkastuksesta. Tämä lausunto perustuu selvityspyynnön liitteenä olevien papereiden lisäksi myöhemmin toimitettuun, syöpäselvityksestä tehtyyn tieteelliseen käsikirjoitukseen, joka on tällä hetkellä painossa Environmental Health Perspectives lehdessä.

Vaatimuspaperin toisessa kohdassa kritisoidaan sitä, että suomenkielisessä selvityksessä käytettiin koko Helsinkiä eikä Kontulaa vertailualueena. Tieteellisessä käsikirjoituksessa on esitetty tulokset käyttäen myös Kontulaa vertailualueena, jolloin Myllypurossa havaittu lisäsairastuvuus korostuu jonkin verran useimpien sairauksien kohdalla, mutta ei kaikkien, mm. haimasyövässä ero pienenee. Vertailualueen valinta ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta johtopäätökseen alueen syöpätilanteesta.

 

Kolmas kohta: Vaatimuspaperin mukaan Alakiventie 4A ja Yläkiventie 2C eivät ole kaatopaikan päällä, jolloin näitä rakennuksia ei olisi pitänyt liittää altistuneiden joukkoon. Nykytietämyksen perusteella näyttää todella siltä, että välittömästi näiden rakennusten alla ei ole kaatopaikkajätettä. Tämä ei kuitenkaan ilmeisesti ollut tiedossa siinä vaiheessa, kun syöpäselvitystä aloitettiin. Rakennukset ovat myös hyvin lähellä kaatopaikka-aluetta ja on aivan mahdollista, että kaatopaikkajätteestä nousevat kaasut kulkevat maaperässä myös sivulle päin.
 

Neljäs kohta: PCB ja dioksiini ovat erittäin kalliita määrityksiä, joten on yleisen tavan mukaista tehdä niitä vähemmän kuin muita määrityksiä. Voidaan tietysti kysyä, olisivatko lisämääritykset olleet tarpeen, koska kaksi kolmesta PCB pitoisuudesta ylitti raja-arvon. Toisaalta 3 metrin syvyydestä mitattu PCB pitoisuus kuvaa erittäin huonosti asukkaiden altistusta, ovathan PCBt haihtumattomia yhdisteitä. Tarkemman altistuksen selvittäminen olisi vaatinut massiivisen väestötutkimuksen, jossa olisi selvitetty veri- ja rasvakudosnäytteistä PCB ja dioksiinialtistumista. Tämän suorittamiseen ei Myllypurossa kuitenkaan ole järkeviä perusteita.
 

KokonaisPCB pitoisuudesta on myös vaikea päätellä syöpävaarallisuutta. Niinpä lisäksi olisi ehkä tullut määrittää toksiset kongeneerit, jotta olisi voitu laskea TCDD ekvivalensseja vastaavat arvot PCB:lle.
 

Viides - seitsemäs kohta: On totta, että aineisto sallii tarkemman altistuksen arvioinnin ja tämä onkin esitetty tieteellisessä artikkelissa. Tulosten mukaan oli viitteitä siitä, että syöpävaara kasvaisi hiukan kumulatiivisen altistuksen suhteessa. Suhteelliset riskit olivat 1.03 (95% luottamusväli 0.54-1.76) alle 2 v alueella asuneilla, 1.15 (0.67-1.84) alueella 2-5 v asuneillaja 1.23 (0.91-1.62) alueella yli 5 v asuneilla. Tulos tukee mahdollisuutta, että alueella asuminen lisää syöpävaaraa. Riskisuhteiden muutos on kuitenkin niin pieni ja luottamusvälit laajat, että löydös on lähinnä viitteellinen.
 

Kahdeksas kohta: Ks. yllä kommenttia neljänteen kohtaan.
 

Yhdeksäs kohta: Yksi tehdyn terveystarkastuksen tarkoitus varmaan on asukkaiden rauhoittaminen, kuten syöpäselvityksessäkin todetaan (s. 13). Sen mahdollisuudet tarkemmin selvittää altistusta ja sen mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja on varsin rajoitettu. Lähinnä tällaisissa terveystarkastuksissa tavoitteena voi olla löytää asukkailta jokin yhteinen, epätavallinen sairaus tai oireyhtymä tai havaita jotain poikkeuksellista altistumisesta tai altistumisreiteistä, niin että päästäisiin terveyshaittojen ja niiden aiheuttajien jäljille. Myllypurossa terveystarkastukseen ei ole voitu myöskään liittää tarkempaa henkilökohtaisen altistuksen arviointia, koska se olisi vaatinut tarkempaa käsitystä keskeisestä altistusta aiheuttaneesta aineesta. Kun kyseessä on hyvin monimutkainen, tarkemmin tuntematon altiste tai altisteet, joista voi olla hyvin monenlaisia seuraamuksia, kuten Myllypurossa, on tällainen terveystarkastus usein käytetty toimenpide.
 

Yhteenveto Kansanterveyslaitos toteaa, että kokonaisuudessa syöpäselvityksestä tehdyt johtopäätökset ovat perusteltuja ja että moniin vaatimuspaperissa esitetyistä kysymyksistä löytyy vastaus pian ilmestyvästä tieteellisestä artikkelista. On kuitenkin huomattava, että tällaisessa syöpäselvityksessä altistumisen ja sairastuvuuden välistä yhteyttä ei koskaan voida varmasti osoittaa. Tämä on totta erityisesti tässä tapauksessa, jossa altistumisen arviointi on hyvin hataraa.
Pääjohtaja
 

Ylilääkäri