2
 
Taulukko 3. Entiseltä kaatopaikka alueelta todettujen haitta-aineiden ympäristökemiallisia ominaisuuksia.
Aine tai
aineryhmä
Kulkeutuminen vajo-
/pohjaveden mukana
Haihtuvuus
Hajoaminen
Kulkeutuminen
ravintoketjuissa
(biokertyminen)
Haitalliset vaikutukset
Naftaleeni
Vähäinen
Vähäinen
Hajoaa hyvin hitaasti
Voi kertyä kasveihin maasta tai ilmasta
Mm. anemiaa
Bentso(a)-
Pyreeni
Olematon
Olematon
Hajoaa hyvin hitaasti
Voi kertyä kasveihin maasta tai ilmasta
Eläimillä todettu lisään- 
tymis- ja kehityshäiriöitä, syöpävaarallinen
PCB
Vähäinen
Merkittävä
Hajoaa erittäin hitaasti
Suuri, pitoisuudet kasvavat 
ravintoketjun tasojen mukaan
Mm. kehitys- ja käyttäy- tymishäiriöitä, 
mahdollisesti 
syöpävaarallisia
Öljyt ja rasvat
Voi olla
merkittävä
Vähäinen
Hajoavat vähitellen biologisesti
Eivät kerry
Ekologiset vaikutukset, 
vedessä haju- ja maku- 
haitat, osa mahdollisesti syöpävaarallisia
Syanidi
Voi olla 
merkittävä
Voi olla suuri
Voi säilyä 
pitkään tai hajota kemiallisesti
Ei kerry
Syaanivety on voimakas hermomyrkky (välitön myrkyllisyys)
Lyijy
Vähäinen
Olematon
Hajoamaton
Voi kertyä kasveihin maasta tai ilmasta
Mm. aivotoiminnan 
häiriöitä, osa yhdisteistä mahdollisesti syöpävaa- rallisia
Sinkki
Merkittävä
Olematon
Hajoamaton
Vähäinen (hiven- ravinne)
Mm. anemiaa
Elohopea
Voi olla 
merkittävä
Voi olla merkittävä
Hajoamaton
Suuri, pitoisuudet kasvavat 
ravintoketjun tasojen mukaan
Mm. munuais- ja her- mostovaurioita
Kupari
Vähäinen
Olematon
Hajoamaton
Vähäinen (hiven- ravinne)
Ihmisellä mm. anemiaa, Voimakas ekotoksiini
Huokoskaasussa on todettu paikoitellen myös herkästi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joiden myrkyllisyys vaihtelee aineittain. Monet jätteiden sisältämät tai hajoamisessa muodostuvat aineet kuten rikkiyhdisteet ja haihtuvat rasvahapot, voivat aiheuttaa hajuhaittoja.
 
Jätepenkereestä purkautuvassa vedessä on runsaasti muun muassa sulfaattia, joka voi aiheuttaa ärsytysoireita. Kaatopaikkavedestä saostuvat rauta ja mangaani aiheuttavat esteettistä haittaa ja voivat liata esimerkiksi vaatteita.
 

4.2 Kulkeutumisreitit

4.2.1 
Ilman välityksellä
Jätteen sisältämiä haihtuvia aineita siirtyy jätteessä olevien huokosten kaasutilaan ja huokosissa olevaan veteen, kunnes ne saavuttavat tasapainotilan kiintoaineeseen sitoutuneiden, veteen liuenneiden ja kaasuun sekoittuneiden ainemäärien kesken.
20
2