Dnro 99-1522/816                           Vaatimus
1.3.2001
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Me allekirjoittaneet, Alakiventie 8:n entiset asukkaat, vaadimme Helsingin Kaupunginhallitukselta toimenpiteitä Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen Myllypuron Alakiventien asukkaille tekemän tutkimuksen "Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla" (myöhemmin Tutkimus) asianmukaisuuden ja puolueettomuuden tutkimiseksi.

Mielestämme Tutkimuksessa ei tarpeeksi yritetä selvittää sairauksien ja kaatopaikalla asumisen syy-yhteyttä. Tutkimuksesta lähetetyssä tiedotteessakin yritetään sysätä selvästi lisääntyneet syöpätapaukset alueella asuneiden elämäntavoista johtuviksi (liitteessä alleviivattu).

Koska kaatopaikan vaikutuksen kohteena olleet ja olevat Alakiventie 8 asukkaat ovat lisäksi tutkimuksen teettämän organisaation (Helsingin kaupungin Ympäristökeskus osana Helsingin kaupungin organisaatiota) kanssa oikeudellisen riidan vastakkaisena osapuolena, on tutkimuksen puolueettomuus mielestämme kyseenalainen.

Seuraavassa perustelumme puolueettoman asiantuntijaelimen suorittaman tutkimuksen tarpeellisuudesta:


Liitteet / viitteet:

1. Liite: Ympäristölautakunnalle jaettu Tutkimuksen esittelyn oheiskirje; Antti Pönkä
ote saatekirjeestä: "Haimasyövän osalta löydös saattaa selittyä altistavien elämäntapatekijöiden yleisyydellä. Viimeksi mainittuun mahdollisuuteen viittaa se, että myös diabetesta ja kroonista haimatulehdusta todettiin myllypurolaisilla vertailuväestöä useammin. Näiden sairauksien taustalla on kirjallisuustietojen perusteella yhteisiä tekijöitä, ei kuitenkaan kaatopaikka-altistusta."

2. Liite: tämän tutkimuspyynnön anojien allekirjoittukset ja yhteystiedot

3. Viite: Tutkimusraportti "Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla" - Antti Pönkä ja Eero Pukkala, ISBN 951-718-558-8, Helsinki 2000

4. Viite: http://www.chej.org/report.html Tämä marraskuussa -99 valmistunut raportti valottaa PCB:n samankaltaisia ominaisuuksia muiden dioksiinien kanssa