02.06.1999

[Ympäristökeskuksen sivuille]   [Helsingin kaupungin pääsivulle]

TIEDOTUSVÄLINEILLE

UUDET ASUNNOT
MYLLYPURON ALAKIVENTIEN
ASUKKAILLE

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen ja apulaiskaupunginjohtaja Martin Meinanderin johdolla tehdyt selvitykset Myllypurossa sijainneen kaatopaikan vaikutuksista Alakiventien asutukseen ovat valmistuneet. Alueen asukkaille ei tutkimusten mukaan ole aiheutunut terveyshaittoja, mutta alueen maaperässä olevat myrkylliset aineet olisivat riski päällä olevalle asutukselle pitkällä aikavälillä. Selvitysten perusteella kaupunki esittää, että kaupunki lunastaa alueella sijaitsevan asuntoyhtiön asunnot käypään markkinahintaan ja alueella sijaitsevat kaupungin vuokra-asukkaat voivat syyskuun alusta valita etuoikeutettuina asunnon vapautuvista tai uustuotannossa valmistuvista kaupungin asunnoista. Kaikille asukkaille maksetaan asuntokohtainen muuttoavustus. Alueella sijaitsevalle päiväkodille ja lasten päiväkerholle hankitaan korvaavat tilat. Rakennukset puretaan, alue kunnostetaan ja suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa puistoksi.

Alakiventiellä, Myllypurossa sijaitsee 11 kerrostaloa, joissa on yhteensä 267 asuntoa sekä päiväkoti, päiväkerho ja Myllypuron kiinteistöt Oy:n toimisto. Alueella asuu noin 500 asukasta. Alue rakennettiin 70-luvulla osittain entisen kaatopaikan päälle.

Tutkimustulokset ja johtopäätökset
Tutkimuksissa ei ole havaittu terveyshaittoja alueen asukkaissa. Huoneilman laatu ei poikennut helsinkiläisten asuntojen tavanomaisista pitoisuuksista. Maaperästä löytyi myrkyllisiä aineita, joiden pitoisuudet ylittävät selvästi nykyiset ohjearvot. Maanäytteissä ylittyivät tavallisimmin sinkin, kuparin, lyijyn , PAH-yhdisteiden (polyaromaattiset hiilivedyt), syanidin ja öljyn ohjearvot.

Huoneilmatutkimukset suoritti Tampereen aluetyöterveyslaitos. Maaperätutkimuksien suorittajana on ollut Viatek Oy. Asukkaiden terveystutkimukset on tehty Helsingin ympäristökeskuksen toimesta.

Vaikka välitöntä vaaraa ei asutukselle ole voitu todeta, alue ei sovellu asiantuntijoiden mukaan tällaisenaan pysyvään asumiskäyttöön.

Alueen kunnostusvaihtoehdot
Alueen kunnostamiseksi on tutkittu kahta päävaihtoehtoa. Toisessa alueen maamassat vaihdetaan puhtaisiin maamassoihin ja toisessa rakennukset puretaan ja alue kunnostetaan puistoksi.

Maamassojen vaihtaminen kestäisi arviolta kaksi vuotta ja olisi teknisesti vaikea ja kallis toimenpide. Toistaiseksi myös puuttuu alue mihin suuret maamassat kuljetettaisiin. Tämä kunnostusvaihtoehto kestäisi noin neljä vuotta ja asukkaat joutuisivat olemaan evakossa suurimman osan tästä ajasta. Ratkaisun suoranaiset kustannukset olisivat noin 350 400 milj.mk.

Rakennusten purkaminen ja alueen kunnostaminen voidaan tehdä huomattavasti nopeammalla aikataululla. Toimenpiteestä aiheutuu lähialueille vähemmän haittaa ja se on halvempi. Tämän vaihtoehdon suoranaiset kustannukset ovat noin 130 milj.mk. Kaupungin rakennusten arvonmenetykset mukaan laskettuna, kustannukset ovat noin 170 milj.mk.

Kunnostusesitys
Kaupunki tulee esittämään Uudenmaan ympäristökeskukselle alueen kunnostussuunnitelman. Kaupunki esittää Asunto Oy Alakiventie 8 kaikkien asuntojen (101 as) ja tilojen ostamista kaupungille käypään hintaan ja rakennusten purkamista. Samoin esitetään purettavaksi Alakiventie 6:ssa sijaitsevat kaupungin omistamat Myllypuron Kiinteistöt Oy:n rakennukset (101 as) ja asukkaiden sijoittaminen kaupungin muihin vuokra-asuntoihin. Kaupungin omistama lasten päiväkoti Leipuri esitetään purettavaksi. Alakiventie 4:ssä sijaitsevien Myllypuron Kiinteistöt Oy:n rakennusten, 70 asunnon maapohja puhdistetaan ja toimenpide aiheuttaa asukkaiden siirron kaupungin muihin vuokra-asuntoihin. Tässä kiinteistöyhtiössä on toinenkin rakennus, jossa kunnostustarpeita ei ole.

Purkamistoimenpiteiden jälkeen alue kunnostetaan niin, että siitä ei pääse ympäristöön haitallisia aineita. Sen jälkeen alue rakennetaan pääosin puistoksi. Samalla etsitään korvaavia alueita asuntotuotannolle.

Käytännön toimenpiteet
Kaupunki tekee alueella olevista omistusasunnoista ostotarjouksen. Omistusasuntojen asuntokohtaisen hinnan arvioi ulkopuolinen asiantuntija ottaen huomioon, mikä hinta olisi ilman myrkkyongelmaa.

Vuokra-asukkaille annetaan etuoikeus vapautuviin ja uusiin kaupungin vuokra-asuntoihin. Muutot ajoitetaan syksyyn 1999.

Asukkaille maksetaan 5000mk asuntokohtainen muuttoavustus.

Alueen päiväkoti muuttaa alueelta pois vuodenvaihteessa 1999-2000. Päiväkodille hankitaan korvaavat tilat tai lapset sijoitetaan muihin päiväkoteihin..

Alueen uudelleen kaavoituksen yhteydessä selvitetään uuden asuntotuotannon kaavoitusmahdollisuudet alueen läheisyydestä. Alueelta poismuuttaville annetaan etuoikeus alueen välittömään läheisyyteen mahdollisesti kaupungin toimesta rakennettavien asuntojen ostoon tai vuokraukseen.

Kaupunki huolehtii
Kaupunki huolehtii asukkaista edellä esitetyllä tavalla. Tarkempia tietoja omistusasuntojen ostamiseen liittyvistä asioista ja vuokra-asuntojen hausta saa kaupungin asuntoasiaintoimistosta ( Toinen linja 7, puh. 709 932 28) ja Myllypuron lähiöasemalta, jonne perustetaan erityinen infopiste (Kivensilmänkuja 2, puh. 310 625 80). Päivähoitoa koskevissa asioisa lisätietoa antaa Itäinen sosiaalikeskus (puh.310 6211).
Lisätietoja:
Lähiötiedottaja Margareta Tolvanen,
puh. 1692487, 050 541549
Katso myös: Kunnostustilanteesta tiedottaminen
[Ympäristökeskuksen sivuille]   [Helsingin kaupungin pääsivulle]
 

http://www.hel.fi/ymk/tdmylly2.htm