2
1
JOHDANTO
 
Itäisen Helsingin kaatopaikka toimi vuosina 1954-1962 Myllypuron hiekkakuopassa. Yhdyskuntajätteen lisäksi kaatopaikalle kuljetettiin teollisuusjätteitä. Alue kaavoitettiin vuonna 1974 asuinalueeksi ja entisen kaatopaikan päälle rakennettiin yksitoista asuinkerrostaloa ja päiväkoti. Jätteitä ei kuljetettu pois vaan ne peitettiin maakerroksella.
Syksyllä 1998 viemäröintitöiden yhteydessä todettiin asuinrakennuksen viereen tehdyssä kuopassa yllättäen haisevaa jätettä. Alueella tehtiin perusteellinen maaperäkartoitus, jossa todettiin runsaasti syanideja, polyaromaattisia hiilivetyä ja raskasmetalleja.
 
Väestön terveydentilaa koskevat epidemiologiset tutkimukset aloitettiin tammikuussa 1999. Näiden lisäksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi tehdä alueella asuvalle väestölle kliininen terveystutkimus. Tässä raportissa kuvataan ko. terveystarkastustutkimuksen tuloksia.

 
2
TERVEYSTARKASTUKSET
 
Mahdollisuus terveystarkastukseen varattiin kaikille marraskuussa 1998 entisen kaatopaikan alueella sijainneissa taloissa asuneille henkilöille sekä alueen päiväkoti Leipurissa hoidossa olleille lapsille ja alueella työskentelevälle henkilökunnalle.
 
Kutsukirje ja esitietolomake (liitteet 1 ja 2) lähetettiin 30.11.98. Kutsukirjeitä lähetettiin 532 ja uusintakutsuja 55.
Terveystarkastuksiin osallistui 409 henkilöä eli 77 % kutsutuista. 87 henkilöä eli 16 % kutsutuista ei halunnut osallistua. Syinä olivat äskettäin muualla tehdyt tutkimukset tai haluttomuus osallistua terveystarkastukseen. Kolmeenkymmeneenkuuteen (36) henkilöön eli 7 %:iin kutsutuista ei saatu yhteyttä.


Kuvio 1: Myllypuron Alakiventien väestön terveystarkastukset

 
Terveystarkastukset tehtiin Myllypuron terveysaseman neuvolan ja kouluter- veydenhuollontiloissa Yläkivenrinne 6:ssa 6.9.- 29.11.1999 välisenä aikana.
 
Terveystarkastukseen sisältyi sairaanhoitajan haastattelu ja lääkärin tutkimus. Sairaanhoitajan haastattelussa käytiin läpi tutkittavien etukäteen täyttämä esi- 

2

2