Ks. jäljempänä: "Päätös: Osala esitti, että alueella ei sallittaisi avohakkuita lainkaan. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi."

Öjbergetillä on siis periaatteessa avohakkuut mahdollisia......

 

 

29 § ÖJBERGETIN OSAYLEISKAAVA

Kh:n suunnittelu- ja 17.5.1994 81 563/94

talousjaosto

" 28.11.1995 167 "

Kaupunginhallitus 18.12.1995 723 "

Kh:n suunnittelu- ja

talousjaosto 17.12.1996 168 "

Yleiskaava-arkkitehti

Sundomin osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.2.1984. Öjberget on Sundomin osayleiskaavassa varattu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU) sekä maa-ja metsätalousalueeksi, jonka käytössä maa- ja metsätalouden ohella on erityisesti otettava huomioon virkistyskäyttö ja ympäristönsuojelu (MU). Detaljikaavoja ei Sundomissa ole.

Öjbergetin alueelle on laadittu useita erilaisia käyttösuunnitelmia. Ensimmäinen suurisuuntainen, arkkitehti Gottlebenin talviurheilukeskussuunnitelma laadittiin 1960-luvulla. Seuraava suunnitelma, Arkkitehtuuritoimisto Lehtovuori-Tegelman-Väänäsen laatima Öjbergetin virkistysaluesuunnitelma on 1970-luvulta. Viimeisin Öjbergetin hiihtokeskuksen käyttösuunnitelma on Arkkitehtitoimisto Aitoaho&Viljasen laatima 1980-luvulta. Tämän suunnitelman on STJ hyväksynyt 7.2.1989. Öjbergetin käyttösuunnitelmaa on kaupunkisuunnitteluviraston toimesta tarkistettu. Kh on hyväksynyt tarkistuksen 22.6.1992.

Öjbergetin virkistysalueen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 1991 Sundom Bygdeföreningenin aloitteesta Öjbergetin laskettelu- ja hiihtokeskuksen suunnittelun yhteydessä. STJ päätti 2.6.1992 laatia Öjbergetin virkistysalueen maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmasta osayleiskaavan. Tavoitteena on alueen luonnon- ja kulttuuriarvojen, talvisen ja kesäisen virkistyskäytön sekä maa- ja metsätalouden yhteensovittaminen sekä maisemanhoitotoimenpiteiden määritteleminen. Osayleiskaava on tarkoitus alistaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmistunut ensimmäinen luonnos alueen osayleiskaavaksi (osayleiskaava selostuksineen liitteenä). Kh:n hyväksymä tarkistettu käyttösuunnitelma sisältyy osayleiskaavaan.

 

Kehitysjohtaja

STJ päättää asettaa Öjbergetin 14.4.1994 päivätyn luonnoksen nähtäville ennakkokuulemista varten ja pyytää luonnoksesta lääninhallituksen, Vaasan läänin seutukaavaliiton/Pohjanmaan liiton, Mustasaaren kunnan, Österbottens skogsnämndin, Vaasan läänin Puhelin Oy:n, PTL-telen, Vaasan sähkön, Sundom kommitten, Sundom byggdeföreningenin, Vaasan hiihtoklubin, Vaasan ympäristöseuran, Vaasan tähtitieteellisen yhdistyksen Andromedan, ympäristönsuojelultk:n, kulttuuri- ja vapaa-aikaltk:n, teknisen ltk:n, rakennusltk:n sekä Pohjanmaan museon lausunnot.

Päätös: Hyväksyttiin.

______________________

SJT 28.11.1995

Kaupunkisuunnittelun yleiskaavatoimi on laatinut saapuneista Öjbergetin osayleiskaavan luonnoksesta annetuista lausunnoista yhteenvedon ja laatinut niihin vastineet. Yhteenvedot ja vastineet ovat esityslistan liitteinä. Öjbergetin osayleiskaavaluonnokseen ja sen selostustekstiin on tehty vastaavat muutokset. Osayleiskaavaluonnos selostuksineen on myös esityslistan liitteenä.

Yleiskaava-arkkitehti

STJ hyväksyy lausuntojen ja ennakkokuulemisen yhteydessä saatujen muistutusten pohjalta tehdyt muutokset ja tarkistukset Öjbergetin osayleiskaavaan ja sen selostukseen ja esittää kh:lle, että tarkistettu osayleiskaava asetetaan julkisesti nähtäville.

Päätös: Osala esitti, että alueella ei sallittaisi avohakkuita lainkaan. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijän esitys hyväksyttiin.

__________________

Kaupunginhallitus 18.12.1995

LIITTEET

Tkj SS 9

Kaupunginhallitus hyväksyy tarkistetun Öjbergetin osayleiskaavan ja asettaa sen julkisesti nähtäville.

Päätös Osala esitti, että alueella ei sallittaisi avohakkuita lainkaan. Koska esitystä ei kannatettu, niin se raukesi ja esittelijän päätösesitys hyväksyttiin äänestyksettä.

___________________

STJ 17.12.1996

Ympäristösuunnittelija

Kaupunkisuunnittelun yleiskaavatoimi on laatinut saapuneista Öjbergetin osayleiskaavasta ja sen selostuksesta esitetyistä muistutuksista yhteenvedon ja laatinut niihin vastineet. Yhteenveto ja vastineet ovat esityslistan liitteinä. Öjbergetin osayleiskaavaluonnokseen ja sen selostukseen on tehty vastaavat vähäiset muutokset. Tarkistettu kartta liitteenä.

Lisäksi on Vaasan tähtitieteellisen yhdistyksen Andromedan aloitteesta siirretty tähtitornin paikka Öjbergetin etelärinteestä Öjbergetin laella kulkevan valmiin huoltotien varteen.

Yleiskaava-arkkitehti

STJ hyväksyy muistutusten pohjalta tehdyt muutokset ja tarkistukset Öjbergetin osayleiskaavaan ja sen selostukseen ja esittää kh:lle ja edelleen kv:lle, että tarkistettu osayleiskaava alistetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

-----------------------

Kaupunginhallitus 20.1.1997

Tkj 12

Kaupunginhallitus hyväksyy Öjbergetin osayleiskaavan tehdyt tarkistukset ja esittää valtuustolle, että se alistaa osayleiskaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Päätös Hyväksyttiin