TÄSSÄ DEMOKRATIAN LAINKUULIAISUUDEN KUKKANEN KESÄLTÄ 2001 / Vaasan TeLa - tekninen Virasto ja Kunnallistekniikka

Lyhyesti: Vihreiden (Tapion) aloite lain noudattamisesta asioiden valmistelussa:

Ensimmäinen vastaus - lakia ei aiotakaan noudattaa.    Toinen vastaus: Kyllä noudatetaan   Lopputulos EI NOUDATETA kuitenkaan!Dno TELA 238/2000 4.4.2001

95 § VUOROVAIKUTTEINEN LÄHIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / VALTUUSTOALOITE

OTE EM PYKÄLÄSTÄ: 

Kunnossapitotyyppisissä toimissa ei päätöksenteko kaikista tehtävistä ole tarpeellista.

Kunnallistekniikan nykyiset – jo vuosia supistuneet – voimavarat eivät kunnolla riitä uuden lain edellyttämään vuorovaikutteiseen, eri vaihtoehtoja tuottavaan ja suunnitelmia kansalaisille havainnollisesti esittävään suunnitteluun. Kaksi suunnittelijaa on jälleen vähenemässä huhtikuussa 2001. Näyttää siltä, että kunnallistekniikka ei lähitulevaisuudessa pysty toteuttamaan uuden lain edellyttämää suunnitteluprosessia ilman, että käytännön rakentamistoimet häiriintyisivät. Jos kunnallistekniikassa olisi riittävät resurssit lain edellyttämään suunnittelukäytäntöön, toimittaisiin seuraavalla tavalla:

koko pykälä seuraavassa linkissä=

http://www.vaasa.fi/epj/tela/2001/04041630.0/frmtxt95.htm


ELI ENSIMMÄINEN KÄSITTELYKERTA TELASSA TOTESI ETTÄ EI OLE VARAA NOUDATTAA EDUSKUNNAN SÄÄTÄMÄÄ LAKIA….

S I T T E N KH PALAUTTI ASIAN TELALLE KATSOEN ETTÄ OLISI SYYTÄ NOUDATTAA LAKIA...


SITTEN OTETTIIN LUSIKKA KAUNIISEEN KÄTEEN MUTTA SAMALLA RIKOTTIIN AINAKIN HALLINTOMENETTELYLAKIA 

Koska palautus ja aloite käsiteltiin kokonaan uutena asiana (koska tuo oli tietenkin vähän noloa)….


TÄSSÄ UUSI KÄSITTELY JOKA SITTEMMIN MENI LÄPI KH:n ja valtuuston…

Dno TELA 238/2000

144 § VUOROVAIKUTTEINEN LÄHIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / VALTUUSTOALOITE

Tapio Osala ja neljä valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen vuorovaikutteisen lähiympäristön suunnittelemisesta. Aloitteessa esitetään, että lähinnä teknisessä virastossa ja vapaa-aikavirastossa laaditaan ohjeet vuorovaikutteisesta lähiympäristösuunnittelusta, jossa kuntalaisten ja käyttäjien monipuoliset vaikutusmahdollisuudet näkemystensä esittämiseen taataan. Vapaa-aikalautakunta antoi vastineensa aloitteeseen 19.10.2000 § 84. Telan vastine aloitteeseen käsiteltiin Telassa 4.4.2001 § 95 ja edelleen Kh:ssa 23.4.2001 § 263. Kh päätti palauttaa asian yksimielisesti Palonevan esityksestä.

Kunnallistekniikka on palautuksen johdosta tarkentanut vuorovaikutteisen suunnittelun periaatteita lähiympäristön suunnittelussa. Kunnallistekniikan toimialaan kuuluu katujen ja yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 85 §:n mukaisesti katu rakennetaan kunnan eli Vaasassa teknisen lautakunnan hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti (johtosäännön 3 §:n kohta 22). Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi asetuksen (MRA) 41 §:n mukaisesti katualueen eri osien käyttö eri tarkoituksiin, sopeutuminen ympäristöön, vaikutukset ympäristökuvaan, liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, korkeusasema, päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset, rakennelmat ja laitteet. Muun yleisen alueen toteutuksessa noudatetaan soveltuvin osin samoja periaatteita (MRL 90 §), jos tämä on alueen erityisen merkityksen vuoksi tarpeen.

Vuorovaikutuksessa katusuunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti noudatettava samoja periaatteita kuin vuorovaikutuksessa kaavaa valmisteltaessa (MRL 62 § ja MRA 30 §). Kaavoitusmenettelyssä suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tulee tiedottaa osallisille niin, että heillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja esittää mielipiteensä asiasta. Tätä tarkoitusta varten Vaasassa kaupunkisuunnittelu laatii kaavoituksen käynnistyessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (MRL 63 §), joista ilmoitetaan osallisille. Yleisten alueiden suunnitteluratkaisut määräytyvät hyvin pitkälti kaavoituksen yhteydessä ja laajapohjainen vuorovaikutteinen suunnittelu tapahtuu jo tässä vaiheessa. Katusuunnitelmaehdotus laaditaan tällöin kaavaratkaisun pohjalta ja se pidetään mahdollisten muistutusten antamista varten julkisesti nähtävänä 14 päivän ajan (MRA 42 § ja 43 §). Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten tekemiseen ilmoitetaan kirjeitse viikkoa ennen nähtäville asettamista suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Kun kunnallistekniikan suunnittelu tapahtuu useita vuosia kaavan valmistumisen jälkeen tai kysymys on saneeraustoimenpiteistä taikka merkittävistä liikenne- tai liikenneturvallisuusjärjestelyistä, osallistumismahdollisuus suunnitteluvaiheessa järjestetään kunnallistekniikan toimesta erikseen noudattaen laissa määriteltyjä periaatteita. Esimerkkeinä tästä toiminnasta voidaan mainita katusaneeraushankkeiden yhteydessä järjestetyt asukastilaisuudet ja juuri valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä pidetyt seminaarit, asukastilaisuudet, koululaiskyselyt jne.

Kunnallistekniikka noudattaa edellä mainittuja periaatteita vuorovaikutteisessa suunnittelussa ja osallisten kuulemisessa.


TÄMÄN JÄLKEEN . MITÄ TAPAHTUU KÄYTÄNNÖSSÄ ????

SAMASSA KKOKOUKSESSA PÄÄTETÄÄN PANNA SUUNNITELMA NÄHTÄVILLE JA SAMALLA KERRALLA JO HYVÄKSYTÄÄN SUUNNITELMA JA ANNETAAN LUPA HYVÄKSYÄ URAKKA!!!!

esimerkki: 27.6.2001 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 

1. Rautatienkadun katusuunnitelman osuudelle Pitkäkatu - Raastuvankatu asetettavaksi nähtäville. 

2. Rautatienkadun johtosuunnitelman ja antaa KT- tulosalueelle luvan aloittaa työt. Kustannukset kirjataan tileille 8350 ja 8351 (Rautatien kadun vesi- ja viemärityöt). 

Päätös Hyväksyttiin lisäyksellä, että tekninen lautakunta oikeuttaa vs kunnallistekniikan päällikön hyväksymään hankkeeseen liittyvän urakan.


seuraavassa koko pykälä

Dno TELA 197/2001 27.06.2001

180 § RAUTATIENKADUN KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Kadunsuunnitteluinsinööri MJL

KT-tulosalue on teettänyt Talentek Oy:llä suunnitelman a-1731 Rautatienkadun katusuunnitelmaksi osuudelle Pitkäkatu - Raastuvankatu.

Rautatienkadun rakentaminen on tullut välttämättömäksi, koska kaupunginkirjaston tonttia laajennettiin asemakaavoituksen myötä nykyisen kadun päälle. Uusi katu linjataan siten, että Rautatienkatu on selkeästi pääkatu ja Kauppapuistikko liittyy siihen ja Kirjastonkatu Kauppapuistikon kautta. Rautatienkatu liittyy vielä toistaiseksi Museokatuun. Kadun rakentaminen tulee vähentämään alueen pysäköintipaikkoja, koska pysäköintimahdollisuus poistuu rautatien varren makasiinien edestä.

Laaditun suunnitelman mukaan:

- kadun poikkileikkaus on 3,75 (pt) + 7,5 (ajorata) + 3,0 (pt) eli kadun molempiin reunoihin tulee kevyenliikenteenväylä

- käsiteltävät materiaalit ovat pääasiassa asfalttia ja luonnonkiveä

- kadun alle uusitaan sadevesiviemäri (1000/800), viemäri on tarkoitus toteuttaa Teräksen palokujaa myöten aina Alatorille saakka

- kadun valaistus uusitaan myös

Suunnitelman kustannusarvio on seuraava:

- katutyöt 1 700 000 mk

- vesijohto 120 000 mk

- viemärityöt 630 000 mk

- katuvalaistus 100 000 mk

YHTEENSÄ 2 550 000 mk

Tämän vuoden KT-talousarviossa on kadun rakentamiseen varauduttu.

Kunnallistekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä

1. Rautatienkadun katusuunnitelman osuudelle Pitkäkatu - Raastuvankatu asetettavaksi nähtäville.

2. Rautatienkadun johtosuunnitelman ja antaa KT- tulosalueelle luvan aloittaa työt. Kustannukset kirjataan tileille 8350 ja 8351 (Rautatien kadun vesi- ja viemärityöt).

Päätös Hyväksyttiin lisäyksellä, että tekninen lautakunta oikeuttaa vs kunnallistekniikan päällikön hyväksymään hankkeeseen liittyvän urakan.