PSYKOLOGIAN SANASTO/suomi-englanti

additiivinen additive mixture
adrenaliini adrenaline, epinephrine
affekti affective experience
aito johtaja genuine leader
aivokuori cortex
aivopesu brain washing
aivoriihi brainstorm
aktiivinen työmuisti active working memory
aktivaatiotaso arousal level
ala-, ali- sub-
alitajunta subconscious
asenne attitude
asennemuokkaus indoctrination
autonominen hermosto autonomic nervous system
avainärsyke key stimulus
eettinen ethical
ehdollistuminen conditioning
eideettisyys eidetic imagery
ele gesture
elollistaminen animation
elämäkertamuisti biographic memory
elämänkaari life span
ennakkoluulo prejudice
ennalta ehkäisevä preventive
ennen, esi-, ennalta pre-, pro-
episodimuisti flashbulb memory
epämuodostunut deformed
eriytyminen separation
erojen oppiminen discrimination
esikoe pretest
esinepysyvyys object permanence
fenotyyppi phenotype
frenologia phrenology
hahmolait Gestalt principles
hahmopsykologia Gestalt psychology
havaitseminen, havainto perception
heijaste reflex
herkkyyskausi sensitive period, critical period
häiriö disorder
identiteetti identity, self
ilme expression
ilmiuni manifest sleep
initiaatiomenot initiation ceremony
itsearvostus self appreciation,
self esteem
itsetarkkailu introspection
joukkoviestintä mass communication
jälki-, jälkeen after-
jälkikuva afterimage, aftereffect
kaikkivoipuus omnipotence
kehitys development
kehon kaava body image
kenttätutkimus field study
keskushermosto central nervous system
kiintymys affection
koehenkilö testee
kohteensiirto transference
kokeellinen tutkimus experimental method
konatiivinen komponentti behavioral component
konformistisyys conformity
konstanssi constancy, invariance
korjaava corrective
korvike compensation
kypsyminen maturation
käsite concept
kävelyrefleksi stepping reflex
lyhytkestoinen muisti short-term memory
mallioppiminen imitating,

learning by imitation

mielleyhtymä, mielle association
minuus identity, self
minäkeskeinen egocentric
minätietoisuus self perception,
awareness
mnemotekniikka mnemonic system
moni- multi-
murrosikä, puberteetti puberty
muuttuja variable
normiarvo mean
nuoruus adolescence
näköjyrkänne visual cliff
ohje instruction
orientaatiorefleksi orienting reflex
otos sample
paikkamenetelmä method of loci
perusjoukko population
perusturvallisuus trust, security
perustutkimus basic research
piilevä latent
piilouni latent sleep
pintagradientti texture gradient
pitkäkestoinen muisti long-term memory
päättely reasoning
riippumaton muuttuja independent variable
riippuva muuttuja dependent variable
rooliodotus role expectation
rooliristiriita role confusion
samastuminen indentification
sammuttaminen extinction
selkäydin spinal cord
siirtymäobjekti transfer object
siirtäjäaineet neurotransmitters
sisäinen malli inner model
Skinnerin laatikko Skinner box
sosiaalinen liittyminen social attachment
suodatinteoria filter theory
suorituskykytestit aptitude tests
symbolifunktio symbolic function
sympaattinen sympathetic
synnynnäinen innate
sädekehävaikutus halo effect
säilömuisti permanent memory,
memory storage
taantuma regression
tabu taboo
tapaustutkimus case study
tarkkailu observation
tietoisuus awareness
tietomuisti knowledge memory
torjunta repression
tottuminen habituation
turhauma frustration
tutkimus research
uus- neo-
vahvistaminen reinforcement
vaihdantateoria exchange theory
vajaatila deprivation
vapaa assosiaatio free association
vihjemerkit cues
viiteryhmä reference group
virike stimulus
välineellinen ehdollistaminen operant conditioning
välittäjäaineet neurotransmitters
ydinjatkos medulla
yksilöityminen individuation
yleistäminen generalisation
älykkyys intelligence
älykkyysosamäärä (ÄO) intelligence quotient (IQ)
ärsyke stimulus
ääreishermosto peripheral nervous system